SÀNSCRIT

GramàticaCompilació d'apunts de les classes d'Introducció al Sànscrit d'Òscar Pujol (2003-2006),
i ampliació d'apunts amb els manuals d'E.D. Perry, A.A. Macdonell, Vasundhara Filliozat,
J. Gonda i Juan Gelabert (2006-2013). Amb l'ajuda de Jorge Pardo i Arcadio Rojo en la
realització i correcció d'exercicis del llibre E.D. Perry (grup d'estudi: 9 mar
. 2006_28 feb. 2010).

_Llengüa: català amb algunes notes i exercicis en anglés, castellà i francés.portada
index


alfabet
........................................................................ p. 0-13
. escriptura i simbologia p. 0-13

gramàtica
................................................................... p. 14-126
. breu introducció  p. 14-15
. conjunció de lletres
  p. 16-19
. sandhi  p. 20-36
. declinació noms, adjectius i pronoms  p. 37-73
. conjugació verbs  p. 74-103
. indeclinables  p. 104-119
. formació de compostos  p. 120-126

lectures ........................................................................ p. 127-207
. invocació: Tejasvi nâvadhîtamastu   p. 127
. mesurar versos
  p. 128
. Bhagavad Gîta (vocabulari, anàlisi gramatical i traducció):
 
2on discurs, shlokas 47-72  p. 129-158
  3r discurs, shlokas 4-19, 25-27, 30, 33-43  p. 159-189
.
Yoga Sûtras de Patañjali  p. 190-201
  Shlokas 1-16 Introducció, Anàlisi gramatical i traducció

  Conferència d'Òscar Pujol, 25 de gener 2006
. Atha Dashashlokî, Srî Shankara p. 202-203
. Fragmentos diversos p.
204-207

exercicis ....................................................................... p. 208-255
. Glover B.A.; Introduction to sanskrit: Lessons I-XV p. 208-217
. E.D. Perry; Sanskrit Primer: Lessons I-VI p. 218-221
. T. Egenes; Introduction to sanskrit: Lessons VII-IX p. 222-226
. E.D. Perry; Sanskrit Primer: Lessons VII-XV p. 227-236
. E. D. Perry; Sanskrit Primer: Lessons XVI-XXVI p. 237-255


bibliografia
.................................................................... p. 256


Una compil·lació realitzada per Neus Buira Ferré (octubre 2003 _ octubre 2013)
S'han dut a terme 4 revisions, principalmente de la gramàtica, amb progressives
ampliacions de contingut: 2006, 2008, 2010 i 2012-13. Cal una 5a i 6a revisió a
tots el nivells: gràfic, ortogràfic, estructural i de contingut, de fer-se seria oportú
incloure les possibles aportacions del manual de Michael Coulson, no present
en aquesta fasse compilatòria.